Bine ați venit!

Cabinet de avocat DÁLYAY ISTVÁN

Despre


Cabinetul de avocatură "Dályay István" înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, are sediul în Tg. Mureş, în cadrul Baroului Mureş, fiind membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Avocatul titular Dályay István fiind avocat din anul 2008, are drept de reprezentare şi de a pune concluzii la toate instanţele din România, indiferent de grad, inclusiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respectiv Curtea Constituţională.

Cabinetul vă oferă o gamă variată şi complexă de servicii, în multiple domenii juridice, cu scopul de a rezolva problemele clientului într-o manieră cât mai rapidă şi avantajoasă, prin folosirea tuturor pârghiilor pe care le oferă sistemul judiciar. Respectul faţă de client, fermitatea, apărarea adevărului, calitatea serviciilor oferite, rezolvarea rapidă şi cu costuri rezonabile a cauzelor sunt principiile care stau la baza activităţii noastre.

Asistenţa juridică se realizează în general la nivelul instanţelor şi instituţiilor din România, dar la solicitarea clientului putem asigura şi în străinătate la negocierea sau semnarea unor acorduri, contracte comerciale, etc. Cabinetul are sediul în Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş, însă suntem dispuşi să oferim servicii de consultanţă ori reprezentare şi în alte oraşe din ţară, sau chiar în străinătate, în funcţie de interesele clienţilor.

Domenii de activitate


Drept penal


 • Asistenţă juridică în faţa instanţelor de judecată de orice grad în fond, apel sau contestaţie
 • Asistare în cadrul procedurilor privind măsurile preventive şi a procedurii mandatului european de arestare
 • Redactarea plângerilor penale sau a memoriilor în apărare şi probaţiune
 • Asistarea şi reprezentarea persoanelor vătămate, în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile şi în vederea recuperării prejudiciilor materiale şi morale, create prin infracţiune
 • Consiliere în vederea constituirii de parte civilă în cadrul procesului penal
 • Consiliere în vederea constituirii de parte civilă în cadrul procesului penal
Mai multe detalii...

Drept civil


 • Redactare notificare, cerere de chemare în judecată, întâmpinare, cerere reconvenţională, note de şedinţă, interogatoriu, concluzii scrise etc.
 • Asistenţă şi reprezentare în litigii civile în faţa oricărei instanţe judecătoreşti
 • Contracte: negocierea, întocmirea, modificarea, rezilierea şi încetarea oricărui tip de contract civil
 • Acţiuni specifice dreptului de proprietate: revendicare imobiliară, grăniţuire, ieşire din indiviziune, uzucapiune, evacuare
 • Acţiune în pretenţii; obligaţii de a face – ex: radiere auto prin hotărâre judecătorească, hotărâre care să ţină loc de act autentic, etc.
 • Succesiuni- asistenţă şi reprezentare la procedura dezbaterii succesorale
 • Partaj judiciar
 • Răspundere civilă delictuală şi contractuală
 • Executare silită: asistenţă şi reprezentare în faza executării silite, mobiliare şi imobiliare, redactarea cererii de executare silită sau a contestaţiei la executare
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile şi imobile prin licitaţie publică
Mai multe detalii...

Dreptul familiei


 • Asistenţă juridică şi reprezentare în caz de divorţ, cu sau fără minori
 • Asigurăm reprezentarea persoanelor în caz de divorţ, care având locul de muncă sau locuinţa actuală în străinătate, nu se pot prezenta la judecarea cererii de divorţ
 • Stabilirea sau tăgada paternităţii copilului din căsătorie sau din afara ei
 • Stabilirea programului de vizitare a minorilor
 • Stabilirea - majorarea pensiei de întreţinere
 • Partaj bunuri comune
Mai multe detalii...

Dreptul muncii


 • Asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă
 • Obţinerea drepturilor salariale restante
 • Asistenţă în faza de cercetare disciplinară prealabilă
 • Contestaţie împotriva deciziei de sancţionare disciplinară sau de concediere
 • Soluţionarea conflictelor de muncă dintre angajaţi şi angajatori
 • Redactarea fişei postului şi a contractelor individuale de muncă - clauze de neconcurenţă, de formare profesională şi/sau de confidenţialitate
 • Redactarea regulamentului de ordine interioară
Mai multe detalii...

Drept comercial


 • Întocmirea, modificarea, rezilierea contractelor comerciale
 • Asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în litigii comerciale
 • Asistenţă juridică la negocierea şi încheierea unor contracte şi tranzacţii
 • Asistenţa juridică în vederea încheierii contractelor comerciale sau tranzacţii internaţionale şi redactarea acestora
 • Redactare de notificări, somaţii, cereri, hotărâri AGA
 • Asistare şi reprezentare în faţa ORC
 • Somaţii de plată, ordonanţe de plată
 • Asistenţă şi reprezentare în faza executării silite
Mai multe detalii...

Insolvență


 • Evaluarea activităţii societăţii cu scopul de a identifica soluţia potrivită fie că e vorba de a intra în starea de insolvenţă sau de a o evita
 • Redactarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței
 • Acordarea de asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă a debitorului aflat în procedura de reorganizare sau faliment
 • Redactarea declaraţiilor de creanţă ale creditorilor şi reprezentarea acestora în instanţă
 • Redactarea contestaţiilor debitorului cu privire la cererile creditorilor
 • Asistarea şi reprezentarea clienţilor la adunările creditorilor, în cadrul procedurilor efectuate de administratorul judiciar / lichidator
 • Reprezentarea clienţilor în cadrul negocierilor referitoare la angajamente şi eşalonări de plată
 • Asistenţă juridică cu ocazia inventarierii şi sigilării bunurilor debitorului
 • Asistenţă în procesul de vânzare de bunuri în cadrul executărilor silite
Mai multe detalii...

Real estate


 • Consultanţa pentru alegerea celor mai bune soluţii pentru cumpărarea sau vânzarea proprietăţilor imobiliare, recuperarea acestora, litigii
 • Asistenţă, consultanţă şi reprezentare la negocierea tranzacţiilor imobiliare: vânzare-cumpărare de terenuri/ clădiri/ construcţii/ apartamente, închiriere, donaţie, promisiuni de vânzare-cumpărare, schimb
 • DueDiligence - această procedură presupune verificări prealabile cumpărării unei proprietăţi imobiliare. Pe lângă verificarea titlurilor de proprietate şi a contractului de vânzare-cumpărare, o astfel de procedură poate implica o verificare, care să arate că proprietatea nu face obiectul unor litigii, verificări la autorităţile din zonă pentru a vedea dacă proprietatea îndeplineşte condiţiile cerute de cumpărător, etc.
 • Vă putem asista în momentul semnării unui contract de vânzare-cumpărare în faţa notarului public şi reprezenta interesele în eventualele negocieri şi proceduri legale
 • Asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în litigii privind proprietăţi imobiliare
Mai multe detalii...

Recuperare creanțe


 • Consultanță juridică cu privire la modalitatea de recuperare a debitelor, evaluarea șanselor şi a costurilor de recuperare
 • Asistență juridică şi reprezentare în fața instanțelor de judecată
 • Procedura de recuperare este activitatea desfășurată cu scopul de a determina debitorii să plătească clientului creanţele restante cu dobânzile, majorările şi penalităţile aferente în vedere îndeplinirii obligaţiilor de plată. Procedura de recuperare se compune din faza amiabilă şi faza judiciară
 • Procedura amiabilă presupune contactarea debitorului prin adresarea unei notificări oficiale în vederea determinării acestuia la executarea amiabilă a obligaţiilor de plată ce-i revin
 • În cadrul procedurii judiciare, debitorii care au ignorat procedura amiabilă ori nu s-au conformat acesteia, vor fi obligaţi prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti la executarea obligaţiilor de plată
 • În cadrul acestei proceduri debitorii urmează să fie obligaţi, pe lângă suportarea dobânzilor, la plata penalităţilor aferente şi la cheltuielile de judecată pe care creditorul le-a efectuat în vederea obţinerii executării obligaţiei, incluzând aici taxele judiciare, onorariul avocatului şi chiar cheltuielile efectuate în cadrul procedurii amiabile
Mai multe detalii...

Plângeri
contravenționale


 • Asistenţă juridică şi, după caz, reprezentare în cazul unor sancţiuni contravenţionale în domeniile: rutier, muncii, mediu, construcţii etc.
 • Aplicarea unei amenzi în foarte multe cazuri atrage şi aplicarea unei măsuri complementare, de ex: conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului atrage suspendarea permisului de conducere pentru o anumită perioadă de timp
 • Împotriva procesului verbal de contravenţie se poate formula plângere în condiţiile prevăzute de OG. Nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia
Mai multe detalii...

Despăgubiri în cazul
unor accidente


 • Dacă aţi fost rănit sau dacă o persoană apropiată a fost vătămată sau şi-a pierdut viaţa într-un accident de circulaţie, puteţi obţine despăgubiri atât pentru cheltuielile pe care le-aţi efectuat în urma acestui nefericit eveniment, cât şi pentru suferinţele psihice suferite
 • În oricare din aceste situaţii despăgubirile cuvenite trebuie plătite de societăţile de asigurări, ale căror obiectiv principal va fi de a plăti cât mai puţin!
 • În urma unor astfel de evenimente este de preferat să apelaţi în cel mai scurt timp posibil la un avocat cu experienţă, înainte de a semna vreun document de la societăţile de asigurare sau de la şoferul vinovat!
 • De reţinut, potrivit art. 24 alin 2 lit b din Ordinul nr 14 din 2011 Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor limita maximă de despăgubire pentru daunele materiale şi morale produse în unul şi acelaşi accident este de 5 milioane de euro, însă aceasta se acordă în funcţie de natura daunelor şi de numărul persoanelor vătămate sau decedate
Mai multe detalii...

Asociații și fundații


Servicii complete pentru înfiinţarea de asociaţii şi fundaţii şi înscrierea acestora în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor:
 • obţinerea rezervării de denumire de la Ministerul Justiţiei
 • redactarea şi atestarea actului constitutiv al asociaţiei sau fundaţiei
 • redactarea şi atestarea statutului asociaţiei sau fundaţiei
 • redactarea contractului de comodat/închiriere, dacă sediul asociaţiei sau fundaţiei va fi într-un imobil astfel dobândit
 • depunerea şi susţinerea documentaţiei în vederea dobândirii personalităţii juridice
 • reprezentare în relaţia cu autorităţile competente şi instanţele de judecată
Servicii complete pentru modificarea sau completarea clauzelor iniţiale stipulate în actul constitutiv şi în statutul asociaţiei sau fundaţiei:
 • deschidere sau închidere sucursale
 • numire sau revocare preşedinte, vicepreşedinte, consiliul director, comisie de cenzori
 • schimbare sediu
 • schimbare denumire
 • dizolvare asociaţie sau fundaţie
Servicii de consultanţă permanentă privind activitatea juridică a asociaţiei sau fundaţiei.
Mai multe detalii...

Stare civilă


 • Asistenţă juridică şi reprezentare în vederea recuperării actelor de stare civilă în cazul pierderii sau distrugerii acestora: certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificate de căsătorie cu menţiune de divorţ sau certificat de divorţ, adopţie, certificat de deces etc.
 • Asistenţă juridică şi/sau reprezentarea în vederea înregistrării actelor de stare civilă întocmite în străinătate la care un cetăţean român este parte: cel mai des întâlnit este cel al căsătoriei
Mai multe detalii...

Recunoașterea hotărârilor
judecătorești străine


Asistenţă juridică şi/sau reprezentare cu privire la recunoaşterea, înregistrarea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în alte state decât România.

Condiţiile recunoaşterii prin hotărâre judecătorească sunt:
 • hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată
 • instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii ţării sale, competenţa să judece procesul
Instanța poate să refuze recunoașterea unei hotărâri străine pentru următoarele motive:
 • procesul a fost soluţionat între aceleaşi părţi printr-o hotărâre, chiar nedefinitivă, a instanţelor române sau se află în curs de judecată în faţa acestora la data sesizării instanţei străine
 • dacă instanţele române aveau competenţa exclusivă pentru judecarea cauzei
Mai multe detalii...

C.E.D.O


 • Asistenţă juridică pe durata întregii proceduri de apărare a drepturilor fundamentale recunoscute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în urma formulării unor plângeri adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul îngrădirii acestor drepturi de către autorităţile din România, după epuizarea tuturor căilor de atac interne
 • Procedura în faţa CEDO se desfăşoară în principiu în scris şi cunoaşte cel puţin două faze
 • Într-o primă fază Curtea va examina dacă plângerea întruneşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de Convenţie
 • În urma acestei etape, dacă se va stabili că plângerea îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, Curtea va examina pe fond cererea şi va stabili dacă a existat sau nu o violare a drepturilor protejate de Convenţie
Mai multe detalii...

Servicii


Cabinetul are sediul în Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş, însă suntem dispuşi să oferim servicii de consultanţă ori reprezentare, prin deplasare, şi în alte oraşe din ţară, de ex: Alba Iulia, Bucureşti, Bistriţa, Braşov, Cluj - Napoca, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Sighişoara etc., sau în alte localităţi din România şi chiar în străinătate, în funcţie de interesele clienţilor.

Serviciile cabinetului se adresează atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.
Societăţile comerciale pot beneficia în mod permanent de aceste servicii alegând un abonament lunar, al cărui cost şi condiţii se va negocia cu reprezentantul cabinetului. Societăţile comerciale pot externaliza serviciul juridic, încheind în acest sens un contract de asistenţă juridică cu un cabinet de avocatură, profitând de avantajele multiple ale unui astfel de contract, printre care reducerea costurilor şi a implicaţiilor birocratice.

Printre serviciile oferite persoanelor fizice şi societăţilor comerciale enumerăm exemplificativ următoarele:

 • Asistență juridică şi reprezentare a persoanelor fizice şi juridice în cadrul litigiilor în fața instanțelor de judecată, în orice grad
 • Consultanță juridică de specialitate în diferite domenii de drept
 • Asistarea şi reprezentarea clienţilor în faţa notarului public
 • Redactare de opinii juridice, studii de caz
 • Redactare de notificări, somații, plângeri penale sau contravenţionale, cereri de chemare în judecată, contestaţii, contracte, tranzacții etc.
 • Asistenţă la negocieri şi încheiere de tranzacţii, atât în ţară, cât şi în străinătate
 • Asistenţă şi reprezentare în cadrul procedurii de executare silită
 • Recuperarea creanţelor
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor române pentru recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în străinătate
 • Atestare de documente
 • Redactare de cereri pentru:
  • eliberarea unei sentinţe deja pronunţate
  • pentru legalizarea unei sentinţe definitive
  • pentru eliberare de documente din dosar

Desigur, serviciile oferite nu se termină aici, enumerarea vizează doar cele mai frecvente.
În munca noastră colaborăm cu specialişti din alte domenii: contabili, mediatori, notari publici, executori judecătoreşti, experţi, traducători autorizaţi.

Onorarii


Onorariul se stabileşte pentru fiecare cauză în parte, prin negociere directă între reprezentantul cabinetului şi client, avându-se în vedere natura şi dificultatea cauzei, precum şi timpul dedicat soluţionării ei.

Cabinetul nostru de avocatură practică următoarele tipuri de onorarii:

 • abonament lunar, stabilit pentru activităţile de consultanţă permanentă sau pentru alte servicii permanente. Această modalitate vă asigură continuitatea legăturii cu avocatul şi o reducere a onorariilor negociate pentru toate activităţile juridice, inclusiv pentru asistarea în faţa instanţelor şi a autorităţilor competente
 • onorariu orar, stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă pentru fiecare oră de servicii profesionale efectiv prestate clientului
 • onorariu fix, ce constă într-o sumă fixă stabilită pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de servicii profesionale prestate clientului
 • onorariu de succes, constând într-o sumă fixă sau procentuală şi care se plăteşte numai după obţinerea de către avocat a unui anumit rezultat convenit prin contractul de asistenţă juridică
 • combinaţii ale modalităţilor arătate mai sus

În litigiile având ca obiect recuperarea de creanţe, onorariul va fi calculat în funcţie de cuantumul sumei care urmează a fi recuperată.
Cheltuielile aferente activităţii prestate de către avocat (taxe de orice fel, onorariu expert/ executor/ notar/ traducător, cheltuieli de deplasare în alte localităţi, cazare şi masa), reprezintă cheltuieli suplimentare şi vor fi suportate de către client, separat de plata onorariului avocaţial stabilit prin contractual de asistenţă juridică.

Contact


Consultațiile necesită o programare anticipată!
Telefon: +40 744 501 845
E-mail: office@dalyay.ro
Website: www.dalyay.ro
Mesajul a fost trimis cu succes!
A apărut o eroare în timpul trimiterii!
Vă rugăm trimiteți din nou mesajul Dumneavoastră!